Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuoja Suomen Kennelsäätiössä

Suomen Kennelsäätiö sr käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja sen perusteella annettujen lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten vaatimalla tavalla. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on eri organisaatioissa kerätty ja miten niitä käytetään, sekä pyytää tietoja oikaistaviksi tai poistettavaksi. Kennelsäätiö ylläpitää henkilörekisteriä Koiramuseon kokoelmatietokannassa, tieto- ja kuvapalvelussa sekä tiedotuksessaan.

Jokainen voi tarkistaa omien henkilötietojensa käytön.
Tulosteen omista tiedoistaan saa lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön sähköpostin liitteenä osoitteeseen: info@kennelsaatio.fi.

Lisätietoja voi kysellä osoitteesta info@kennelsaatio.fi.

Tietosuojaseloste, tiedotusrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Kennelsäätiö sr
  Kamreerintie 8
  02770 Espoo
  info@kennelsaatio.fi
 2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
  Tiedusteluihin vastataan sähköpostitse osoitteessa info@kennelsaatio.fi. Pyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa.
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Kennelsäätiön tiedotusrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Suomen Kennelsäätiön ja sen Koiramuseon toiminnasta tiedottaminen. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen tai luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietojen käsittelyn peruste ovat asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.

  Suomen Kennelsäätiö ja sen Koiramuseo voivat lähettää henkilölle sähköpostia tämän aseman perusteella ilman tämän suostumusta tilanteissa, joissa tiedotettava aihe tai museon toiminta liittyy henkilön työtehtäviin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöstä:
  – Nimi
  – Sähköpostiosoite
  – Postiosoite
  – Puhelinnumero
  – Organisaatio ja työtehtävä, jossa henkilö työskentelee.
 6. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
  Henkilötietoja käsittelevät ne Kennelsäätiön ja Koiramuseon toimihenkilöt, joiden tehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianomaisen antamaa suostumusta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 7. Tietojen poistaminen
  Omat tietonsa saa poistettua rekisteristä sitä sähköpostilla henkilökohtaisesti pyytämällä tai viestin mukana tulevan linkin kautta.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, oikaisemaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot ja rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä.
 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Suomen Kennelsäätiö pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli muutokset säätiön tai museon toiminnassa tai Suomen lainsäädännössä sitä edellyttävät.

Tietosuojaseloste, kokoelmatietokanta

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Kennelsäätiö sr
  Kamreerintie 8
  02770 Espoo
  info@kennelsaatio.fi
 2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
  Tiedusteluihin vastataan sähköpostitse osoitteessa info@kennelsaatio.fi. Pyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa.
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Kennelsäätiön koiramuseon ja kirjaston kokoelmatietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Henkilötietoja tallennetaan ja käsitellään osana Suomen Kennelsäätiön koiramuseon ja kirjaston kokoelmanhallintaprosessia. Koiramuseon ja Kennelsäätiön kirjaston toiminnan tarkoituksena on dokumentoida ja tallentaa kokoelmaan liittyviä tietoja mahdollisimman kattavasti. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista tämän tehtävän toteuttamiseksi.
  Kokoelmatietokantaan tallennetaan henkilötietoja osana kokoelmanhallinnan ja objektien luetteloinnin prosesseja. Henkilötietoja kerätään yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia, tieteellisiä, taiteellisia ja historiallisia tutkimustarkoituksia ja tekijänoikeustietojen selvittämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tallentaa aineiston alkuperä- ja historiatieto ja muut aineistoon liittyvät tiedot mahdollisimman kattavasti sekä turvata objektin tekijän käyttö- ja tekijänoikeuksien toteutuminen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri koostuu Suomen Kennelsäätiön koiramuseon ja kirjaston sähköisestä kokoelmatietokannasta sekä säätiön sähköisessä ja fyysisessä arkistossa sijaitsevista aineistoon liittyvistä dokumenteista. Sähköinen tietokanta koostuu useasta toisiinsa linkitetystä osatietokannasta: hankintaerätietokannasta, jossa säilytetään tietoja osakokoelmiin liittyvistä henkilöistä; valokuvakannasta, jossa säilytetään tietoja yksittäisiin valokuviin liittyvistä henkilöistä; valokuvaajatietokannasta, jossa säilytetään tietoja yksittäisistä valokuvaajista.

  Henkilötietojen avulla hallitaan museo-objekteihin liittyviä valmistus-, käyttö-, omistus-, tekijänoikeus- ja lahjoitustietoja sekä objektien kuvasisältöön tai historiaan liittyviä kontekstitietoja. Kokoelmanhallintajärjestelmään tallennetaan museo-objekteihin liittyvien henkilöiden tietoja seuraavissa yhteyksissä:
  – objektin tekijän, valmistajan, valmistukseen osallistuneen henkilön ja aiemman omistajan tiedot
  – objektin luovuttajan (lahjoittaja) nimi- ja yhteystiedot
  – objektien historiaan ja sisältöön liittyvien henkilöiden tiedot
  – objektin luetteloinnissa käytettyjen informanttien tiedot
  – objektia museossa käsitelleen henkilön tiedot
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri perustuu aineiston luovutuksen yhteydessä saatuihin tietoihin sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan ja tutkimustyön tuloksena asiakirjoista, arkistoista ja aineistojen lahjoittajilta saatuihin suullisiin ja kirjallisiin tietoihin.

  Rekisteriin kirjatut tiedot on koottu lukuisista eri lähteistä. Keskeisimmät ja säännönmukaisimmat lähteet ovat olleet objektin luovuttajan ja aiempien omistajien haastattelut, omat ilmoitukset, kennelalan kirjallisuus ja muut julkaisut ja tutkimukset, sanoma- ja aikakauslehdet, Väestörekisteri, Kaupparekisteri, arkistolähteet, kuten kennelalan järjestöjen arkistot sekä Suomen Koiramuseon ja Kennelsäätiön verkkopalvelujen palautelomakkeet.
 7. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
  Henkilötietoja käsittelevät Kennelsäätiön toimihenkilöt, joiden toimenkuvaan kokoelmatietojen käsittely kuuluu. Osa tietokantaan tallennetuista objekteista on asiakkaiden selattavissa ulkoisessa verkossa, jonne ohjaa linkki Kennelsäätiön ja/tai Koiramuseon verkkosivuilta. Osa objektien tiedoista ei näy julkisesti. Esimerkiksi museo-objektien tai kirjojen lahjoittajien tietoja ei julkaista ilman lahjoittajan kirjallista suostumusta. Ulkoiseen verkkoon julkaistaan vain tekijänoikeus- ja tietosuoja-asetuksen ja -lain nojalla julkaisukelpoista aineistoa.

  Suomen Kennelsäätiö käyttää tietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa sopimuskumppaneita, joille saatetaan siirtää henkilötietoja tietojenkäsittelysopimuksen puitteissa.

  Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja voidaan harkinnan mukaisesti luovuttaa ulkopuolisille henkilöille tai organisaatioille tutkimus- ja asiakaskäyttöön. Aineiston käyttöhistoria- ja omistustietoja voidaan tuoda esiin myös näyttelyissä ja julkaistaessa objekteja ulkoisessa verkossa silloin kun tiedot nähdään tarpeellisiksi kontekstin kannalta.
 8. Tietojen poistaminen
  Tiedot säilytetään pysyvästi.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 10. Henkilötietojen säilytysaika
  Tiedot säilytetään pysyvästi.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, oikaisemaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot ja rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä.
 12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Suomen Kennelsäätiö pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli muutokset säätiön tai museon toiminnassa tai Suomen lainsäädännössä sitä edellyttävät.

Tietosuojaseloste, tieto- ja kuvapalvelun rekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Kennelsäätiö sr
  Kamreerintie 8
  02770 Espoo
  info@kennelsaatio.fi
 2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
  Tiedusteluihin vastataan sähköpostitse osoitteessa info@kennelsaatio.fi. Pyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa.
 3. Rekisterin nimi
  Suomen Kennelsäätiön tieto- ja kuvapalvelun rekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Henkilötietoja käsitellään Suomen Kennelsäätiön kuva- ja tietopalveluun liittyvien tehtävien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
  • tietopalvelun yhteydenotot ja niihin vastaaminen
  • aineistotilaukset ja kuvien käyttölupahakemukset
  • kuva- ja tietopalveluiden laskutus
  Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen tai luovuteta kolmansille osapuolille.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, organisaatio ja työtehtävä.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään hänen lähettäessään tiedusteluja tai palautetta tai tilatessaan aineistoja Suomen Kennelsäätiön kuva- ja tietopalveluista. Yhteydenotto on voinut tulla joko puhelimitse, sähköpostitse tai verkkopalveluiden palautelomakkeiden kautta tai sosiaalisen median mahdollistamana yksityisviestinä säätiölle tai koiramuseolle.
 7. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
  Henkilötietoja käsittelevät ne Kennelsäätiön toimihenkilöt, joiden tehtäviin yllä mainittu käsittely kuuluu. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 9. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 10. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja saada tietoa näiden käsittelystä, pyytää rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, oikaisemaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot ja rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä.
 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Suomen Kennelsäätiö pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli muutokset säätiön tai museon toiminnassa tai Suomen lainsäädännössä sitä edellyttävät.